Spring naar inhoud

BIJvriendelijke projecten

 • Bloemrijke akkerranden
  In 2019 is samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en Stichting De Zonnestraal het project Bloemijke akkerranden gestart. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft hiervoor gedurende 2019 tot 2021 drie maal
  € 50.000 ter beschikking gesteld.

  Het doel van dit project is versterking van de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van de omgeving voor burger en recreant te vergroten. Op basis van een evaluatie over 2019 is gebleken dat de agrariërs minder onkruiddruk hebben ervaren en bereid zijn om alternatief (maai-)beheer toe te passen. De betrokken agrariërs willen het project vervolgen en er is zelfs sprake van een wachtlijst. Voor 2020 en 2021 wordt door de partners gewerkt aan alternatieve verdienmodellen, functionele agrobiodiversiteit en structurele inzet van monitoring.
 • BIJvriendelijke tuinen
  Samen metde woningbouwvereniging Zeeuwland, de gemeente Schouwen-Duiveland, De Zuidhoek en Pontes is in 2019 het project BIJvriendelijke tuinen gestart. Doel van dit project is om met scholieren- en de inzet van burgers de biodiversiteit in tuinen van huurwoningen en braakliggende terreinen te verbeteren. Er zijn voor de komende periode van acht jaar hoge ambities geformuleerd en er is door Zeeuwland een “Groencoach” aangesteld om deze te bereiken.

  Vooruitlopend hierop is in 2019 een Tuinenproject in Scharendijke uitgevoerd, is een begin gemaakt met de tuinen van huurwoningen in Zonnemaire en is het MFC terrein in Zierikzee ingezaaid.

  Gezamenlijk zullen de komende tijd meerdere (voorbeeld)projecten worden opgezet en uitgevoerd. Tijdens het 1e Symposium BIJvriendelijk Zeeland op 10 oktober 2019 ondertekenden hiertoe alle woningcorporaties in Zeeland de Zeeuwse bijenstrategie. Projecten zullen onder aansturing van de groencoach van Zeeuwland in samenwerking met onder meer de Zeeuwse gemeenten en de zes imkersverenigingen van Groep BIJdeSchelde verder worden opgepakt.
 • Bijenstandplaatsen
  In 2019 heeft de imkersvereniging op speciale locaties op Schouwen-Duiveland meerdere bijenstandplaatsen aangelegd. Zo zijn ondermeer op biologische kwekerij Zuidbos in Noordgouwe (http://www.zuidbos.nl/) en De Consumptieve Boerderij van Dieneke Klompe in Zonnemaire (https://www.bijzonderegroenten.nl/) mooie standplaatsen gemaakt en met bijenkasten ingericht. Doel hiervan is om voorlichting en educatie op het gebied van voedsel en gezondheid te verzorgen aan jeugd en burgers van Schouwen-Duiveland. Anderzijds kun-nen jonge imkers hun bijenkast(en) een plaats geven en worden hier begeleid door ervaren imkers (buddy principe).

  In 2020 zullen soortgelijke standplaatsen worden ingericht op de stadsboerderij in Zierikzee en Landal Port Greve in Den Osse. Hier zullen door de imkersverenigingen ook rondleidingen en workshops worden verzorgd.